Tuyển sinh khóa 52 hệ đại học loại hình VLVH – Chuyên trang Tuyển sinh 247 adobe photoshop cc essentials free affinity designer key mac free adobe acrobat standard dc bates numbering free download windows 10 install image ie 10 for windows 8 free

Tuyển sinh khóa 52 hệ đại học loại hình VLVH

02/04/2021

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2021; Đề án tuyển sinh đại học năm 2021, Học viện Tài chính Thông báo tuyển sinh khóa 52 hệ đại học loại hình vừa làm vừa học tại Học viện Tài chính với những nội dung như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

– Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, 1 lớp: 80.

– Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, 1 lớp: 80.

– Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, 1 lớp: 80.

– Chuyên ngành Marketing, 1 lớp: 80.

Xem chi tiết tại đây