thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019 – Chuyên trang Tuyển sinh 247
03/07/2018

Thông báo tuyển sinh Tiểu học Hoàng Mai năm học 2018 – 2019

Đối tượng tuyển sinh                    - Học sinh trên toàn Thành phố Hà Nội, con em người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam;                    - Tuyển sinh lớp 1: Sinh năm 2012, có sức khỏe đảm bảo việc học tập;                    - Tuyển sinh lớp 2: Sinh năm 2011, có sức khỏe đảm bảo việc học tập. Đã hoàn thành chương trình lớp 1;                    - Tuyển sinh lớp 3: Sinh năm 2010, có sức khỏe đảm bảo việc học tập. Đã hoàn thành chương trình lớp 2;                    - Tuyển sinh lớp 4: Sinh năm 2009, có sức khỏe đảm bảo việc học tập. Đã hoàn thành chương trình lớp 3;                    - Tuyển sinh lớp 5: Sinh năm 2008, có sức khỏe đảm bảo việc học tập. Đã hoàn thành chương trình lớp 4;