chủ tịch Hồ Chí Minh – Chuyên trang Tuyển sinh 247
06/01/2021

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (6/1/1946)

Kể từ đó đến nay, ngày 06-01-1946 đã đi vào lịch sử, Quốc hội Việt Nam đã trải qua nhiều kỳ bầu cử, Quốc hội Việt Nam và luôn xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, phục vụ cho lợi ích chung của Nhân dân và dân tộc, nói lên tiếng nói của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân Việt Nam.